Cilji predšolske vzgoje

Prizadevali si bomo, da bomo dosegli  cilje, ki jih vrtcem nalaga nacionalni program predšolske vzgoje. Ti cilji so:

  • razvijanje sposobnosti razumevanja in sprejemanja sebe in drugih,
  • razvijanje sposobnosti za dogovarjanje, upoštevanje različnosti in sodelovanje v skupinah,
  • razvijanje sposobnosti prepoznavanja čustev in spodbujanje čustvenega doživljanja in izražanja, negovanje radovednosti, raziskovalnega duha, domišljije in intuicije ter razvijanje neodvisnega mišljenja,
  • spodbujanje jezikovnega razvoja za učinkovito in ustvarjalno uporabo govora, kasneje pa tudi branja in pisanja,
  • spodbujanje doživljanja umetniških del in umetniškega izražanja,
  • posredovanje znanj z različnih področij znanosti in iz vsakodnevnega življenja,
  • spodbujanje telesnega in gibalnega razvoja in
  • razvijanje samostojnosti pri higienskih navadah in pri skrbi za zdravje.