Prenovljena kuhinja v vrtcu Sonček in urejena okolica šole v Semiču

otvoritev kuhinje 20Že leta je vodilo občine otrokom v vrtcu in šoli zagotoviti čim boljše pogoje bivanja, zaposlenim pa dobre pogoje dela. Pred leti sta bila šola in vrtec energetsko sanirana, v letu 2017 pa je bila naročena dokumentacija za obnovo kuhinje v šoli in vrtcu.

 

Želja vseh je bila, da bi obroke za najmlajše ponovno pripravljali v vrtcu in v lanskem letu  je vrtec dočakal novo kuhinjo. Investicija je zajemala  vsa potrebna gradbena in obrtniška dela za preureditev obstoječih prostorov v prostore za toplo in hladno pripravo hrane, za nečisti in čisti del. Na novo sta bila urejena prezračevanje in vse inštalacije. Nabavljena je bila oprema za kuhanje in pomivanje. Investicijo v skupni vrednosti 206.098 € je izvedlo podjetje TGH d.o.o.

V letošnjem letu so bila proračunska sredstva namenjena celoviti ureditvi okolice osnovne šole. Obnovljene je bilo 52 m fekalne in 106 m meteorne kanalizacije, v vrednosti 22.234,26 €. Dela je izvedlo podjetje JP Komunala Črnomelj d.o.o. Odstranjena je bila stara cisterna za kurilno olje, na njenem mestu pa je bil urejen prostor za zabojnike za odpadke. Urejena je bila tudi zelenica in preurejen plato v površini 1.460 m2, ki je bil dodatno asfaltiran. Vrednost vseh del je znašala 43.203,53 €, izvajalec del pa je bilo podjetje CGP d.d..

Skupaj so vsa dela ureditve okolice šole znesla 65.437,79 €.

Vrednost vseh pridobitev, ki jih je županja Polona Kambič skupaj z ravnateljico OŠ Semič mag. Andrejo Miketič in pomočnico ravnateljice Vaneso Požek predala namenu, znaša 271.535,79 €.

otvoritev kuhinje 02otvoritev kuhinje 03otvoritev kuhinje 05otvoritev kuhinje 14otvoritev kuhinje 15otvoritev kuhinje 16otvoritev kuhinje 18otvoritev kuhinje 21otvoritev kuhinje 24